Privacy Statement

Privacy Statement van Excellent Question!

 

Contactpersoon

Privacy gerelateerde vragen kunt u stellen aan:

Peter Verkerk   /   tel: 06-51226346   /   pverkerk@excellentquestion.nl

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Excellent Question! verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt, afhankelijk van de informatie die aan ons is verstrekt:

 • Voornaam, voorletters, tussenvoegsel(s), achternaam.
 • Leeftijd en/of geboortedatum.
 • Geslacht.
 • Adresgegevens (werk en/of privé) – straatnaam, huisnummer, postcode, plaats.
 • Telefoonnummer (werk en/of privé).
 • E-mail adres (werk en/of privé).
 • Zakelijke gegevens. Hieronder verstaan wij naam van de organisatie waar u werkt, afdeling of locatie van de organisatie, uw functienaam, vooropleiding.
 • Bankrekeningnummer

 

Doelen van het verwerken van persoonlijke gegevens, en op basis van welke grondslag

Excellent Question! verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u op de juiste wijze aan te spreken (“aanhef”)
 • Om u te kunnen bellen, e-mailen en/of bezoeken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst.
 • Om goederen en diensten aan u te bezorgen.
 • Om aan u te kunnen factureren en om uw betaling te kunnen verwerken.
 • Om – met uw toestemming – onze nieuwsbrieven en/of reclamefolders aan u te kunnen verzenden.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Excellent Question! verwerkt daarnaast persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Excellent Question! neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, louter op basis computerprogramma’s of -systemen, dus zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Excellent Question! bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen als gevolg van geleverde diensten.

 

Indien u contact opneemt met ons – buiten opdrachten om

Als u op de website het contactformulier invult, of ons een e-mail stuurt – beiden niet in het kader van een opdracht -, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de inhoud van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige afhandeling daarvan. Mochten deze communicaties leiden tot een opdracht, dan worden deze toegevoegd aan het opdrachtdossier.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Excellent Question! deelt uw persoonsgegevens met derden:

 • Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. In dat geval informeren wij u daarover, alvorens wij de gegevens delen.
 • Als dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een ontvangen contactformulier via de website, of de afhandeling van een email, beiden niet in het kader van een overeenkomst. In dat geval informeren wij u daarover, alvorens wij de gegevens delen.
 • Om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als wij u zelf bieden. Excellent Question! blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Excellent Question! en andere websites

Op de site van Excellent Question! treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Excellent Question! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de omgang door beheerders van andere websites met uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Excellent Question! gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Excellent Question! en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pverkerk@excellentquestion.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Excellent Question! wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Excellent Question! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via pverkerk@excellentquestion.nl.